Giáo dục tiểu học  

Lớp tiểu học có thể bầu chủ tịch Hội đồng tự quản thay cho lớp trưởng

Dự thảo điều lệ trường tiểu học quy định mỗi lớp không quá 35 học sinh, có thể lập Hội đồng tự quản với các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch do học sinh bầu hoặc giáo viên chủ nhiệm chỉ định luân phiên.
 
Tin khác
Bài toán con gà: 8x4 khác 4x8