Tin về Phòng giáo dục  

Nghị Quyết số 18/2015/NQ-HĐND Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc ht giáo dục quốc dân do tỉnh Nam Định quản lý từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021

Nghị Quyết số 18/2015/NQ-HĐND Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc ht giáo dục quốc dân do tỉnh Nam Định quản lý từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021


QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP

THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN DO TỈNH NAM ĐỊNH QUẢN LÝ

NĂM HỌC 2015 - 2016

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND

 ngày 16 /12/2015 của HĐND tỉnh Nam Định)

 

1. Học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên cấp THPT.   

                                                                                   

                                                        Đơn vị tính: đồng/tháng/học sinh

Cấp  học

Mức thu

Thành thị

Nông thôn

Mầm non

120.000

80.000

Trung học cơ sở

90.000

60.000

Trung học phổ thông

120.000

80.000

GDTX cấp THPT

120.000

80.000

  
Tin khác