Tin tức & Sự kiện  

Công văn 941 SGDĐT-GDTrH V/v Hướng dẫn dạy bộ môn năm học 2011-2012

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT tại các công văn: Công văn số 5358/BGDĐT-GDTrH ngày 12/8/2011 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2011-2012; Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 về việc Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT; Công văn số 6181/ BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2011 về việc Triển khai “Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT”, Sở GD-ĐT hướng dẫn phòng GD-ĐT các huyện/thành phố, các trường THPT trong toàn tỉnh thực hiện một số nội dung về công tác chuyên môn như sau:


941 /SGDĐT-GDTrH V/v Hướng dẫn giảng dạy bộ môn năm học 2011-2012UBND TỈNH NAM ĐỊNH

SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO 

Số: 941  /SGDĐT-GDTrH

V/v Hướng dẫn giảng dạy bộ môn năm học 2011-2012

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do-Hạnh phúc 

    Nam Định, ngày 22  tháng 9 năm 2011

 

                      

Kính gửi:  -   Phòng GD-ĐT các huyện/thành phố;

  -   Các trường THPT trong toàn tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT tại các công văn: Công văn số 5358/BGDĐT-GDTrH ngày 12/8/2011 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2011-2012; Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011  về việc Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT; Công văn số 6181/ BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2011 về việc Triển khaiHướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT”, Sở GD-ĐT hướng dẫn phòng GD-ĐT các huyện/thành phố, các trường THPT trong toàn tỉnh thực hiện một số nội dung về công tác chuyên môn như sau:                     

1. Thực hiện nghiêm túc chương trình và kế hoạch giáo dục:

          Các trường THPT, THCS  thực hiện kế hoạch thời gian năm học gồm  37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần).

            Triển khai thực hiện tốt Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT của Bộ GD&ĐT đối với chương trình THCS, chương trình chuẩn của THPT (không điều chỉnh chương trình nâng cao ở cấp THPT); trong quá trình triển khai cần lưu ý:                                     

Hiệu trưởng các trường THCS, THPT chỉ đạo các tổ bộ môn điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết (PPCTCT) phù hợp với điều kiện của từng trường trên cơ sở đảm bảo đúng thời gian kết thúc học kỳ, năm học và thực hiện đúng các nguyên tắc trong hướng dẫn của Bộ GD&ĐT; văn bản điều chỉnh PPCTCT được Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt, lưu tại trường THCS, THPT và gửi về phòng GD-ĐT huyện/thành phố (đối với các trường THCS) làm cơ sở cho công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra.

   2. Tăng cường chỉ đạo công tác đổi mới PPDH, đổi mới KTĐG, tiếp tục thực hiện công văn số 1629/KH-SGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2010 của Sở GD-ĐT về Kế hoạch tổ chức thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá; trong công tác chỉ đạo cần chú ý một số điểm sau:

          - Giáo viên bộ môn (người trực tiếp thực hiện đổi mới PPDH, đổi mới KTĐG) phải hiểu rõ yêu cầu của đổi mới PPDH, đổi mới KTĐG; giáo viên chuẩn bị bài soạn và các thiết bị dạy học cần thiết để thực hiện đổi mới PPDH đổi mới KTĐG trong các giờ dạy, đạt mục tiêu và hiệu quả cao; chú ý về kỹ năng ra đề, soạn đáp án với cấp độ: Biết, Thông hiểu, Vận dụng sáng tạo; các bài kiểm tra cuối kỳ, cuối năm dành tối thiểu 50% làm bài cho nội dung thông hiểu và vận dụng sáng tạo.                                                                                     

         - Tăng cường quản lý công tác đổi mới PPDH đổi mới KTĐG:

Các trường THCS, THPT phải có kế hoạch cụ thể về đổi mới phương pháp dạy học; tiếp tục chỉ đạo thực hiện xây dựng Mô hình nhà trường đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá tích cực và hiệu quả. Các cơ sở giáo dục tổ chức cho giáo viên nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, sáng kiến cải tiến, sử dụng bản đồ tư duy, ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng thiết bị trong đổi mới PPDH, đẩy mạnh phong trào tự làm thiết bị dạy học; xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán trong mỗi bộ môn, mỗi cơ sở giáo dục, mỗi cấp học huyện/thành phố.

3. Tăng cường chỉ đạo và tổ chức cho học sinh lớp 11 tiếp cận và chuẩn bị tham gia đánh giá quốc gia kết quả học tập vào tháng 12/2011 và đánh giá theo Chương trình quốc tế vào tháng 4/2012. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng môn ngoại ngữ; xây dựng và triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2011-2020. Tăng cường thực hiện các biện pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng trí dục bao gồm chất lượng đại trà và chất lượng học sinh giỏi; giữ vững và nâng  cao kết quả thi học sinh giỏi quốc gia, khu vực, quốc tế, kết quả thi tốt nghiệp và đại học; phấn đấu có nhiều học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp lớp 12 và thi đại học.

4. Tiếp tục đổi mới quản lý giáo dục trung học: Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục, ng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý; thực hiện tốt nội dung công văn số 805/SGDĐT-GDTrH ngày 18/8/2011 của Sở GD-ĐT về việc Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn; thực hiện sinh hoạt tổ chuyên môn có nề nếp và chất lượng; đổi mới việc sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng trao đổi, thảo luận về các chủ đề, nội dung giảng dạy, rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc gặp phải khi giảng dạy, thường xuyên trao đổi đúc rút những vấn đề cụ thể, thiết thực về đổi mới PPDH, đổi mới KTĐG của tổ bộ môn.

Sở GD-ĐT ban hành hướng dẫn giảng dạy bộ môn cấp THCS, THPT năm học 2011-2012 kèm theo công văn này; nội dung được đăng trên website của Sở GD-ĐT Nam Định tại địa chỉ: namdinh.edu.vn. Sở sẽ có công văn hướng dẫn cụ thể về các cuộc thi và hội thi trong năm học 2011-2012.

Nhận được công văn này, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị  gửi về phòng Giáo dục Trung học để được giải quyết./.

 

Nơi nhận:

 - Giám đốc Sở (để báo cáo);

 - Phó Giám đốc Sở;

 - Như kính gửi;

 - Thanh tra Sở, KT&KĐCL;

 - Website Sở;

 - Lưu: VP, GDTrH.

         KT. GIÁM ĐỐC

           PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

            (Đã ký)

 

      

           Ngô Vỹ Nông 
Tin khác
941 /SGDĐT-GDTrH V/v Hướng dẫn giảng dạy bộ môn năm học 2011-2012
Công văn số 5842/BGDĐT V/v Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDTrH
5358/BGDĐT-GDTrH V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2011-2012
Tác dụng chữa bệnh của tỏi
ĐIỀU LỆ TRƯỜNG THCS, THPT, THPT CÓ NHIỀU CẤP HỌC
Tết ở gia đình nhiều giáo sư, tiến sĩ nhất Việt Nam
Lịch tổ chức Hội thi GVDG năm học 2011-2012
KẾ HOẠCH Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng huyện Xuân Trường lần thứ VIII - 2012
Chế độ phụ cấp thâm niên giáo viên từ 01/9/2011 theo Nghị định 54/2011/NĐ-CP
Ngôi làng có 60 giáo sư, phó giáo sư