Phân công nhiệm vụ công chức  

UBND HUYỆN XUÂN TRƯỜNG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      

 
 

 


Số: 183/QĐ-GD&ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


         Xuân Trường, ngày 07 tháng 6  năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v phân công nhiệm vụ công chức


TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN XUÂN TRƯỜNG

 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29/5/2015 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

 

Xét năng lực, phẩm chất của cán bộ, công chức và nhu cầu công tác, Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ hành chính Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

       Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bảng phân công nhiệm vụ đối với công chức phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

       Điều 2. Ngoài các nhiệm vụ quy định tại bảng phân công công chức phòng Giáo dục và Đào tạo huyện thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

       Điều 3. Các ông (bà) có tên theo bảng phân công chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 * Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định;

-  Thường trực UBND huyện;      để báo cáo

- Lãnh đạo, chuyên viên phòng GD&ĐT;

- Hiệu trưởng các trường MN,TH,THCS;

- lưu VP.

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Ích

 

 

 

UBND HUYỆN XUÂN TRƯỜNG

PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO      

 
 

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÔNG CHỨC

(Ban hành kèm theo QĐ số: 183/QĐ-GD&ĐT ngày 07/6/2017)

 
 

 

 

 

 

A. NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Việc phân công nhiệm vụ đảm bảo theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đảm bảo sự thống nhất trong công tác chỉ đạo, tham mưu, điều hành, tổ chức thực hiện; phát huy tính sáng tạo, chủ động của mỗi cá nhân và tinh thần đoàn kết, hợp tác của tập thể nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

2. Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, tình hình thực tế của địa phương, công chức chủ động xây dựng Kế hoạch công tác hàng năm (theo niên học) trình Trưởng phòng phê duyệt, đồng thời xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch hàng quý, tháng đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hàng tuần, tháng, tổng hợp báo cáo nhanh kết quả và dự kiến kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tuần, tháng tiếp theo gửi Tổ hành chính để tập hợp để làm căn cứ xây dựng lịch công tác tháng, tuần của phòng.

 

          B. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

          I. Nhà giáo Ưu tú: Nguyễn Văn Ích – Huyện ủy viên, Trưởng phòng

  - Phụ trách công tác xây dựng Đảng toàn ngành (theo sự phân công của BCH Đảng bộ huyện khóa XXIII nhiệm kỳ 2015-2020); Bí thư Đảng bộ GD&ĐT. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn huyện, bao gồm các nội dung:

- Mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục, đào tạo hàng năm;

- Tiêu chuẩn giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục của các cấp học;

- Chất lượng giáo dục và đào tạo toàn diện (trí dục, đức dục …);

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học;

- Quy chế thi, cấp văn bằng, chứng chỉ; Tuyển sinh các cấp;

- Khen thưởng, kỷ luật đối với tập thể, cá nhân cán bộ, giáo viên và học sinh.

- Chỉ đạo chung tất cả các lĩnh vực chuyên môn của phòng và phụ trách trực tiếp các lĩnh vực: Công tác kế hoạch – tài chính; công tác tổ chức; công tác kiểm tra; công tác thi đua khen thưởng;. Đảm nhận các chức danh Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật ngành.

 

II. Phó trưởng phòng: Giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của phòng, cụ thể như sau:

1. Đồng chí: Nguyễn Tất Thắng – Phó trưởng phòng.

- Đảm nhận chức danh Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở cơ quan phòng GD&ĐT; chỉ đạo chuyên môn cấp mầm non, tiểu học và các lĩnh vực: Y tế học đường, thể chất, công tác khảo thí và kiểm định chất lượng;

- Phụ trách các tổ: Hành chính, Mầm non, Tiểu học; Phụ trách chung công việc của Phòng khi Trưởng phòng ủy quyền.

3. Đồng chí: Mai Thị Huế  – Phó trưởng phòng.

- Chỉ đạo chuyên môn cấp học THCS, lĩnh vực GDCĐ và các lĩnh vực: hoạt động ngoài giờ, thể dục thể thao, công tác phòng chống các tệ nạn xã hội trong nhà trường, Chữ thập đỏ, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Tham mưu cho Trưởng phòng xem xét các báo cáo Đảng, chính quyền; chỉ đạo triển khai các cuộc vận động của ngành và của huyện.

- Phụ trách tổ THCS.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công hoặc ủy quyền.

III. Chuyên viên

1. Nguyễn Thị Liễu – Chuyên viên, phụ trách tổ Hành chính

- Đảm nhận chức danh Chủ tịch công đoàn ngành; tham mưu và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng công tác thi đua – Khen thưởng, công tác kế hoạch, công tác hành chính. Tổng hợp và xây dựng báo cáo của ngành.

2. Phan Hồng Thái – Chuyên viên, phụ trách công tác Tổ chức cán bộ

- Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng thực hiện tuyển dụng, quản lý và sử dụng biên chế, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức CBQL Giáo dục; đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, giáo viên.

3. Vũ Đức Nhương – Kế toán Trưởng: Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng đối với lĩnh vực tài chính, ngân sách của ngành và của phòng.

4. Vũ Thị Nhủ - Chuyên viên: Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng các lĩnh vực công tác liên quan đến giáo dục Mầm non.

5. Bùi Văn Măng – Chuyên viên: Đảm nhiệm chức danh Phó Bí thư Đảng bộ GD-ĐT, Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng các lĩnh vực công tác liên quan đến giáo dục Tiểu học.

6. Mai Thanh Huế - Chuyên viên: Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng các lĩnh vực công tác liên quan đến giáo dục THCS. Trực tiếp đảm nhận các lĩnh vực công tác sau:

          - Môn Văn và các môn xã hội;

          - Phụ trách công tác kế hoạch tổ và cấp THCS;

          - Theo dõi thi đua cấp THCS;

          - Công tác bồi dưỡng HSG;

          - Công tác văn nghệ, TDTT;

          - Công tác Công đoàn (UVBTV Công đoàn ngành);

          - Phụ trách công tác Đội (Phó chủ tịch HĐĐ huyện);

          - Công tác y tế trường học;

          - Xây dựng trường chuẩn quốc gia;

- Phụ trách môn Tiếng Anh cấp Tiểu học và THCS;

          - Công tác phổ cập, chuyển đi chuyển đến;

          - Theo dõi các TTHTCĐ;

     7. Phạm Công Khanh – Chuyên viên, Tổ THCS

          - Phụ trách môn Toán và các môn tự nhiên;

          - Công tác KT&KĐCL;

          - Xét TN THCS và cấp văn bằng TN THCS;

          - Thống kê báo cáo;

          - Bồi dưỡng giáo viên;

          - Phát hành sổ sách, tài liệu chuyên môn.

     8. Tống Thành Công – Chuyên viên, phụ trách công tác kiểm tra và lĩnh vực GDTX

- Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng đối với lĩnh vực thanh, kiểm tra trong toàn ngành; lĩnh vực GDTX.

9. Phạm Văn Thương – Chuyên viên, Tổ Hành chính

- Đảm nhận công tác hành chính – tổng hợp của phòng.