Phòng giáo dục
Trang chủ Giới thiệu Tin tức HÌnh ảnh Liên hệ hhhhhhhhhh
  Danh mục chính
Cơ cấu tổ chức
Chi bộ
Công đoàn
Hội chữ thập đỏ
Kế hoạch chiến lược
Kế hoạch chuyên môn
Thành tính nhà trường
Thành tính giáo viên
Hoạt động ngoại khóa
Nét bút học trò
Vui-Vui Tuổi Học Trò
Thời khóa biểu
  Liên kết website
  Lịch
  Thống kế truy cập
Online : 1986
Lượt truy cập : 2070894
Tin tức & Sự kiện
Kế hoach BDTX trường THCS Xuân Tân

PHÒNG GD - ĐT XUÂN TRƯỜNG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG THCS XUÂN TÂN                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                              Số: 01/2013 /KH-THCS                                                                  

Xuân Tân, ngày  25  tháng  8  năm  2013

 

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên CBQL và giáo viên

Trường THCS Xuân Tân

Năm học 2013 – 2014

                                       

                                 

            Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;

            Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện quy chế chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

            Căn cứ Công văn  số 1225/SGDĐT ngày 29/10/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định về việc bồi dưỡng thường xuyên giáo viên.

            Căn cứ Công văn số 200/KH-PGDĐT ngày 12/07/2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Trường về việc hướng dẫn nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013 - 2014.

            Căn cứ tình hình thực tế đơn vị trường THCS Xuân Tân lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên ( BDTX ) cho CBQL và giáo viên năm học 2013 – 2014 như sau:

 

I. Mục đích:

            1. CBQL và giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục  theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

            2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá của CBQL và giáo viên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.

 

II. Nguyên tắc:

            1. Bảo đảm tất cả CBQL và giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng. Nội dung bồi dưỡng bám sát Chương trình; thực hiện đúng Quy chế BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

            2. Bồi dưỡng trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới,vấn đề  thực tiễn gặp khó khăn; bảo đảm được tính kế thừa, hệ thống; không gây quá tải cho giáo viên.

            3. Phát huy vai trò nòng cốt của nhà trường trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo nhóm, tổ chuyên môn.

            4. Nhà trường chuẩn bị đầy đủ điều kiện trước khi tổ chức bồi dưỡng.

            5. Các khối kiến thức bồi dưỡng (bắt buộc và tự chọn) đều được đánh giá. Kết quả đánh giá làm cơ sở xét thi đua giáo viên cuối năm học.

 

III. Đối tượng BDTX:

            Cán bộ quản lý và tất cả giáo viên trong toàn trường.

IV. Nội dung, thời lượng BDTX:

        1. Khối kiến thưc bắt buộc:

a.    Nội dung bồi dưỡng 1: Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ( 30 tiết / giáo viên ).

Nội dung này Bộ giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể cho từng năm học. Nhà trường sẽ triển khai ngay sau khi phòng giáo dục thông báo .

                     b. Nội dung bồi dưỡng 2:

 

TT

Nội dung

Số tiết

1

Tài liệu Ngữ văn địa phương Nam Định

14

2

Tài liệu Lịch sử địa phương Nam Định

8

3

Tài liệu  Địa lý địa phương Nam Định

8

           Hoặc các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi, thời lượng 30 tiết.

          Kết quả điểm bài thu hoạch của CBQL và giáo viên, là điểm đánh giá nội dung bồi dưỡng 2 để xếp loại BDTX của giáo viên.

 

          2. Khối kiến thức tự chọn.

        Nội dung bồi dưỡng 3: Thời lượng bồi dưỡng 60 tiết / giáo viên.

          Căn cứ vào Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/21011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình BDTX giáo viên THCS. Mỗi CBQL và giáo viên Trường THCS Xuân Tân thực hiện bồi dưỡng 04/41 mô đun, trong đó tập trung chủ yếu vào các mô đun sau:

 

Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng

Mã mô đun

Tên và nội dung

mô đun

Mục tiêu bồi dưỡng

Thời gian

tự học

( tiết )

Thời gian học

tập trung

( tiết )

Lý thuyết

Thực hành

I. Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng giáo dục:

 

 

THCS 2

+Hoạt động học tập của học sinh THCS.

1. Hoạt động học tập

2. Đặc điểm hoạt động học tập của học sinh THCS

+Phân tích được các đặc điểm hoạt động học tập của học sinh THCS.

 

 

10

 

 

2

 

 

3

V. Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học:

 

 

 

THCS 14

+Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

1. Các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.

2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp của kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.

+Xây dựng được kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.

 

 

 

 

10

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

VI. Tăng cường năng lực dạy học:

 

 

 

THCS 18

+Phương pháp dạy học tích cực.

1. Dạy học tích cực

2. Các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực.

3. Sử dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực

+Vận dụng được các kỹ thuật dạy học tích cực và các phương pháp dạy học tích cực.

 

 

 

10

 

 

 

2

 

 

 

3

VIII. Tăng cường năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh:

 

 

 

THCS 24

+Kỹ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học.

1. Kỹ thuật biên soạn đề kiểm tra: xác định mục tiêu kiểm tra; hình thức kiểm tra; xây dựng ma trận đề kiểm tra; viết đề kiểm tra, xây dựng hướng dẫn chấm.

2. Kỹ thuật phân tích kết quả kiểm tra đánh giá nâng cao hiệu quả dạy học.

+Sử dụng được các kỹ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học.

 

 

 

10

 

 

 

2

 

 

 

3

Toàn bộ Chương trình có 13 yêu cầu

41 mã mô đun

 

 

Thời lượng 15 tiết /

mô đun

 

V. Hình thức tổ chức BDTX:

            1. Bồi dưỡng thông qua các lớp tập trung của Phòng GD&ĐT, của nhà trường.

            2. Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu (Website trường, mạng internet...)

            3. Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn cụm trường; sinh hoạt cấp, tổ, nhóm chuyên môn. (Nếu có)

            4. Bồi dưỡng thông qua dự giờ thăm lớp; tổ chức báo cáo chuyên đề, trao đổi thảo luận, thực hành, minh họa, rút kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng nghiệp.

 

VI. Đánh giá và công nhận kết quả BDTX:

            1. Phương thức đánh giá.

            a. Hình thức đánh giá.

            - Đối với nội dung  bồi dưỡng 1 và 2, tùy  các cấp quy định theo hình thức kiểm tra, bài tập nghiên cứu, viết thu hoạch…

            - Đối với nội dung bồi dưỡng 3, BDTX bằng tự học của giáo viên  kết hợp với các buổi sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ, nhóm bộ môn của nhà trường, cụm trường thì giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh thông qua các báo cáo chuyên đề.

Nhà trường tổ chức đánh giá; Điểm được áp dụng như sau:

            + Tiếp thu kiến thức và kỹ năng quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX (5 điểm).

            + Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và nghề nghiệp ( 5 điểm ).

            b. Thang điểm đánh giá kết quả.

            Theo thang điểm từ 0 đến 10 đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 ( gọi là các điểm thành phần).

            c. Điểm trung bình kết quả BDTX.

            - Được tính theo công thức sau:

ĐTB BDTX   = [điểm nội dung 1 + điểm nội dung 2 + điểm TB nội dung 3 (4 mô đun)] : 3

- ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân.

Lưu ý : Việc kiểm tra đánh giá của Phòng GD&ĐT.

+Thi tập trung theo nhóm giáo viên có chung mô đun về kế hoạch bồi dường thường xuyên của cá nhân.

 

2. Xếp loại kết quả BDTX.

a. Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên và được xếp loại kết quả như sau:

- Loại Giỏi (G) nếu ĐTB BDTX đạt từ 9 đến 10, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.

- Loại Khá (K) nếu ĐTB BDTX đạt từ 7 đến dưới 9, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm.

- Loại Trung bình (TB) nếu ĐTB BDTX đạt từ 5 đến dưới 7, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm.

b. Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.

c. Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.

3. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX.

a. Nhà trường tổ chức tổng hợp xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên. Lập báo cáo kết quả về Phòng Giáo dục và Đào tạo vào thời điểm kết thúc năm học.

b. Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận BDTX cho CBQL và giáo viên.

 

VI. Thời gian thực hiện.

 

Thời gian tính theo năm học 2012 - 2013

Nội dung công việc

Người thực hiện

Tháng 8/2013

- Giáo viên xây dựng kế hoạch trình lãnh đạo phê duyệt

Giáo viên ( xong trước 10/8/2013)

- Nhà trường phê duyệt KHBDTX của  giáo viên, xây dựng KHBDTX của nhà trường trình PGD&ĐT phê duyệt

Hiệu trưởng (Xong trước 15/8/2013)

Tháng 8,9 /2013

 

   

- Bồi dưỡng tập trung nội dung bồi dưỡng 1 ,2.

- CBQL + giáo viên

Tháng 9/2013 đến 4/2014

- Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3:

Mã mô đun THCS 2 - Hoạt động học tập của học sinh THCS.

1. Hoạt động học tập.

2. Đặc điểm hoạt động học tập của học sinh THCS.

- Báo cáo chuyên đề lý thuyết.

- Kiểm tra, giám sát thực hành bồi dưỡng của giáo viên.

- CBQL + giáo viên

 

 

 

 

 

- PHT

- Tổ, nhóm chuyên môn

Mã mô đun THCS 14 - Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.

1. Các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.

2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp của kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.

- Báo cáo chuyên đề lý thuyết.

- Kiểm tra, giám sát thực hành bồi dưỡng của giáo viên.

- CBQL + giáo viên

 

 

 

 

 

 - Tổ trưởng.

- Tổ, nhóm chuyên môn

Mã mô đun THCS 18 - Phương pháp dạy học tích cực.

1. Dạy học tích cực.

2. Các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực.

3. Sử dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực.

- Báo cáo chuyên đề lý thuyết.

- Kiểm tra, giám sát thực hành bồi dưỡng của giáo viên.

- CBQL + giáo viên

 

 

 

 

  

 

- Tổ trưởng

- Tổ, nhóm chuyên môn

Mã mô đun THCS 24 - Kỹ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học.

1. Kỹ thuật biên soạn đề kiểm tra: xác định mục tiêu kiểm tra; hình thức kiểm tra; xây dựng ma trận đề kiểm tra; viết đề kiểm tra, xây dựng hướng dẫn chấm

2. Kỹ thuật phân tích kết quả kiểm tra đánh giá nâng cao hiệu quả dạy học.

- Báo cáo chuyên đề lý thuyết.

- Kiểm tra, giám sát thực hành bồi dưỡng của giáo viên.

Các mô đun khác thực hiện tương tự.

- CBQL + giáo viên

 

 

 

 

 

 

  

- PHT

- Tổ, nhóm chuyên môn

 

 Tháng 5,6 / 2014

- Báo cáo kết quả BDTX.

- Tổng hợp kết quả, báo cáo nhà trường.

- Nghiệm thu, đánh giá kết quả, lập hồ sơ đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận, tổ chức sơ tổng kết.

- CBQL + giáo viên

- Nhóm trưởng, tổ trưởng chuyên môn

- BGH

 

 

VII. Tổ chức thực hiện.

            1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng ( BGH ).

             Xây dựng kế hoạch BDTX cho giáo viên của nhà trường.

            - Hướng dẫn cho giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX của cá nhân.

            - Phê duyệt kế hoạch BDTX của giáo viên và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường.

            - Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

            - Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước đối với giáo viên tham gia BDTX.

            - Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong thực hiện công tác bồi dưỡng.

            2. Trách nhiệm của giáo viên.

            - Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường.

            - Báo cáo nhóm, tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

            

Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của trường THCS Xuân Tân năm học 2013 – 2014. Yêu cầu CBQL và toàn thể giáo viên  nghiêm túc thực hiện ./.

 

Nơi nhận:                                                               HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT (báo cáo);                                           (đã ký)

- Lưu VT.

                                                                                      Lê Văn Đệ

                                                                                  

 

                                                                            

 

 

 

 


[ ]

THÔNG TƯ 31-BGD
KẾ HOẠCH BDTH CỦA GIÁO VIÊN
Cô giáo từng được Bác Hồ tặng Huy hiệu
Lại “chạnh lòng” với lương “khủng” của lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước
Chúng ta đang tự đầu độc giống nòi
Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2013 - 2015
Kế hoạch năm học 2012 - 2013
Báo cáo tổ chức tuần sinh hoạt tập thể đầu năm
Khai giảng năm học 2012 - 2013
Quy định về dạy thêm, học thêm

THCS XUÂN TÂN
 Xã Xuân Tân - Xuân Tr­ường - Nam Định
 Điện thoại: 03503.888.022
 Email: thcsxuantan_xt@gmail.com