Phòng giáo dục
Trang chủ Giới thiệu Tin tức HÌnh ảnh Liên hệ hhhhhhhhhh
  Danh mục chính
Cơ cấu tổ chức
Chi bộ
Công đoàn
Hội chữ thập đỏ
Kế hoạch chiến lược
Kế hoạch chuyên môn
Thành tính nhà trường
Thành tính giáo viên
Hoạt động ngoại khóa
Nét bút học trò
Vui-Vui Tuổi Học Trò
Thời khóa biểu
  Liên kết website
  Lịch
  Thống kế truy cập
Online : 2002
Lượt truy cập : 2070902
KẾ HOẠCH PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM NĂM TUỔI
 

PHÒNG GD-ĐT XUÂN TRƯỜNG

TRƯỜNG MN XUÂN THƯỢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  Số: 25 / KH- TrMN                                   Xuân Thượng, ngày 19  tháng 10  năm 2012

 

KẾ HOẠCH

PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM NĂM TUỔI

Năm học  2012 - 2013

 

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

1. Các văn bản chỉ đạo:

- Quyết định 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi;

- Công văn 6154/BGD&ĐT ngày 27/9/2010 của Bộ GD&ĐT về Kế hoạch thực hiện Đề án PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi;

- Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT ngày 02/12/2010 của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi;

- Quyết định 248/QĐ-BGD ĐT ngày 12/1/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về viẹc Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010 – 2015;

- Công văn số 2658/BGD ĐT-CSVC TBTH ngày 17/05/2010 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn xây dựng trường, lớp học mầm non thực hiện Quyết định số 239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

- Thông tư số 23/2010/TT-BGD ĐT ngày 23/7/2010 của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi;

- Thông tư 02/2010/TT-BGD ĐT của Bộ GD&ĐT ngày 11/2/2010 về việc Ban hành Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho GDMN;

- Quyết định 3141/QĐ-BGD ĐT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho GDMN;

- Quyết định 36/2008/QĐ-BGD ĐT ngày 16/7/2008 của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia;

- Công văn 4529/BGDĐT-CSVCTBTH của Bộ GD&ĐT ngày 30/7/2010 về việc hướng dẫn mua sắm, tự làm, sử dụng và bảo quản ĐD, ĐC, TBDH tổi thiểu cho GDMN năm học 2010 – 2011;

- Thông tư liên tịch số 29/2011/TTLT-BGD&ĐT-BTC ngày 15/7/2011 liên bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định của Quyết định 239/QĐ-TTg ngay 09/2/2010 phê duyệt ĐA PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi;

- Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 27/9/2010 của Ủy ban nhân dân huyện Xuân Trường về kế hoạch thực hiện đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2011 - 2015.

- Công văn cố 463/PGD&ĐT-GDMN ngày 10 tháng 10 năm 2012 về việc chỉ đạo nâng cao chất lượng thực hiện Phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi.

2. Đặc điểm tình hình

a. Thuận lợi:

- Toàn xã có 1 điểm trường, số lớp 5 tuổi ít vì vậy thuận lợi cho việc đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm đồ dùng, đồ chơi và thiết bị dạy học.

- Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể ở địa phương, sự đồng thuận nhất trí cao của cán bộ giáo viên, nhân viên và phụ huynh trong trường.

Trường là trường chuẩn quốc gia vì vậy có cơ hội cho CB,GV,NV phát huy hiệu quả của trường chuẩn.

Năm học 2011-2012 đã cơ bản hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, các loại hồ sơ sổ sách phổ cập tương đối hoàn thiện và có độ chính xác cao.

b. Khó khăn:

- Phần lớn cha mẹ trẻ đi làm xa ngoài tỉnh, số trẻ trong độ tuổi tạm vắng nhiều, số trẻ có mặt ở địa phương hầu hết ở với ông bà vì vậy mọi thông tin từ phía gia đình trẻ còn nhiều hạn chế, khó khăn cho công tác làm phổ cập.

- Chế độ đối với giáo viên ngoài công lập còn khó khăn, phần nào ảnh hưởng đến chất lượng công việc.Thời gian hành chính dành cho công tác làm phổ cập còn hạn hẹp, giáo viên phải làm ngoài giờ nhưng không có thù lao.

- Trẻ tạm trú, tạm vắng liên tục thay đối vì vậy việc cập nhật số liệu có nhiều khó khăn.

3. Kết quả trẻ 5 tuổi năm học 2011-2012:

- Công tác phát triển: Huy động 43/43 trẻ ra lớp, đạt 100% tỷ lệ phổ cập

- Tỷ lệ trẻ ăn tại trường 43/43 cháu đạt 100%;

- Tỷ lệ kênh sức khỏe:

- Trẻ PTBT 41/43 đạt 95,3%

- Trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân 2/43 chiếm 4,7%

- Trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi 2/43 chiếm 4,7%;

- Đồ dùng, đồ chơi và thiết bị dạy học tối thiểu theo Thông tư 02 đạt 95%

- 100% trẻ năm tuổi học 2 buổi/ngày và học chương trình GDMN.

II. KẾ HOẠCH PCGDMN CHO TRẺ EM NĂM TUỔI NĂM HỌC 2012 - 2013

1. Mục đích, yêu cầu

1.1. Mục đích:

- Nhằm hệ thống ra những công việc cơ bản để triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi

- Giúp cho ban giám hiệu trường mầm non và giáo viên dạy lớp 5 tuổi có cơ sở thực hiện kế hoạch phổ cập cho trẻ em năm tuổi.

- Có kế hoạch xây dựng, đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, sắp xếp giáo viên dạy lớp 5 tuổi đảm bảo tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ em năm tuổi.

1.2. Yêu cầu:

- Các ban ngành đoàn thể có liên quan và trường mầm non căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức thực hiện kế hoạch đúng tiến độ.

- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa ban giám hiệu, giáo viên các khối lớp với các ban ngành đoàn thể, với cán bộ thôn xóm khu dân cư, với phụ huynh học sinh trong việc điều tra phổ cập và triển khai thực hiện kế hoạch.

2. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp:

2.1. Mục tiêu:

2.1.1. Đảm bảo trẻ em năm tuổi trên địa bàn xã đều được đến trường, ăn bán trú tại trường và được giáo dục 2 buổi/ ngày

2.1.2. Nâng cao chất lượng giáo dục ở các lớp mẫm giáo 5 tuổi, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng xuống dưới 4% vào cuối năm học 2012-2013,

2.1.3. Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi cho các lớp mẫu giáo 5 tuổi. Làm tốt công tác tham mưu, từng bước phát huy hiệu quả của trường chuẩn Quốc gia mức độ 1, tiếp tục duy trì và củng cố vững chắc hiệu quả của công tác chuẩn phổ cập trong những năm tiếp theo.

2.2. Nhiệm vụ và giải pháp:

2.2.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến mục tiêu, nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, nêu rõ mục đích, ý nghĩa của phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi để nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp các ngành, gia đình và cộng đồng. Vận dụng các hình thức tuyên truyền khác nhau để tuyên truyền có hiệu quả các nội dung của Đề án phổ cập, tạo điều kiện cho các tổ chức xã hội, các bậc cha mẹ và toàn xã hội tham gia công tác phổ cập.

- Tổ chức hội thảo, hội nghị phụ huynh, kết hợp với chi hội phụ nữ các cơ sở xóm đội để phổ biến các nội dung của kế hoạch phổ cập nhằm thu hút sự tham gia của đông đảo các tổ chức xã hội và cha mẹ trẻ;

- Viết bài tuyên truyền đọc trên đài truyền thanh của địa phương nêu rõ mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của kế hoạch phổ cập.

2.2.2. Tăng cường huy động trẻ em năm tuổi đến lớp

- Duy trì số trẻ năm tuổi và phát triển số trẻ dưới năm tuổi đến trường, thực hiện chăm sóc, giáo dục trẻ 2 buổi / ngày, thực hiện chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục Đào tạo quy định,

- Ưu tiên trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hướng dẫn phụ huynh của trẻ năm tuổi thuộc diện hộ nghèo làm thủ tục hưởng hỗ trợ tiền ăn trưa theo quy định.

- Đưa chỉ tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi vào chương trình, kế koạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đưa vào kế hoạch năm học của nhà trường, lấy kết quả điều tra phổ cập của từng giáo viên làm công tác điều tra để bình xét thi đua.

2.2.4. Thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em năm tuổi,

- Duy trì tỷ lệ trẻ em năm tuổi ăn bán trú tại trường, nâng cao chất lượng bữa ăn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ, sử dụng bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi, phấn đấu đến năm 2015 trẻ em năm tuổi đạt chuẩn phát triển 100%

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đối với các lớp mẫu giáo năm tuổi, phấn đấu đến năm 2015 có 1 máy chiếu để giáo viên 5 tuổi tổ chức các hoạt động giáo dục.

2.2.5. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy lớp mấu giáo năm tuổi và cán bộ quản lý giáo dục mầm non.

- Ngay đầu năm học 2012-2013 sắp xếp phân công giáo viên có trình độ đào tạo trên chuẩn dạy các lớp mẫu giáo năm tuổi, tạo điều kiện để các giáo viên này tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu phổ cập và đổi mới giáo dục mầm non.

- Làm tốt công tác tham mưu về chế độ chính sách đối với giáo viên dạy lớp năm tuổi.

2.2.6. Có kế hoạch đầu tư đủ thiết bị đồ dùng, đồ chơi tối thiểu theo Thông tư 02/2010 của Bộ giáo dục đào tạo.

- Xây dựng kế hoạch thu đóng góp của phụ huynh, tổ chức họp để thống nhất việc mua sắm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho việc chăm sóc giáo dục trẻ theo chương trình giáo dục mầm non và theo danh mục Thông tư 02/2010 của Bộ giáo dục đào tào.

- Tham mưu để có sự đầu tư bộ thiết bị phần mềm trò chơi làm quen với vi tính và phần mềm giáo án điện tử phục vụ cho viêc dạy của giáo viên và việc học của trò.

- Có kế hoạch sử dụng quỹ hỗ trợ giáo dục vào việc mua sắm cây máy vi tính đảm bảo có máy hoạt động tốt cho trẻ chơi trò chơi trên máy vi tính.

2.2.7.Đẩy mạnh xã hội hóa công tác phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi,

huy động nguồn lực hợp lý từ các bậc phụ huynh để thực hiện phổ cập, làm cho cha mẹ trẻ phải có trách nhiệm phối hợp với nhà trường nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ.

- Làm tốt công tác dân vận, tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức xã hội,

các nhà hảo tâm để thực hiện phổ cập.

3. Tổ chức thực hiện

3.1.Công tác phát triển:

*Chỉ tiêu:

+ Tổng điều tra trẻ sinh năm 2007: 167 (không có trẻ khuyết tật)

+ Trẻ tạm vắng                              : 122

+ Trẻ tạm trú                                 : 1

+ Phấn đấu huy động phổ cập       : 45

*Biện pháp:

+ Phân công cán bộ, giáo viên điều tra chính xác số cháu trong độ tuổi, lấy số liệu từ nhiếu nguồn khác nhau để rà soát cho chính xác số cháu có mặt ở địa phương và số cháu tạm vắng, tạm trú đồng thời điều tra cụ thể số cháu của địa phương học tại địa phương và số cháu của địa phương học trái tuyến

+ Tuyên truyền, phổ biến chủ trương phổ cập giáo dục trẻ em năm tuổi để cán bộ nhân dân và phụ huynh nắm được tạo nên sự đồng thuận nhất trí cao trong nhân dân. Phối kết hợp chặt chẽ với hội phụ nữ, ban dân số, đoàn thanh niên, cán bộ thôn xóm, trường Tiểu học và ban theo dõi hộ tịch hộ khẩu của địa phương trong việc điều tra phổ cập.

+ Huy động 100% số trẻ năm tuổi có mặt ở địa phương đến trường từ tháng 8.

+ Thực hiện chế độ thu học phí theo quy định của Hội đồng nhân dân Tỉnh, hướng dẫn phụ huynh có con em năm tuổi trong đối tượng miến giảm học phí và đối tượng được hố trợ tiền ăn trưa hoàn thiện hồ sơ gửi về PGD để được hỗ trợ tiền ăn trưa và được miễn giảm học phí theo quy định.

+ Làm tốt công tác CSGD trẻ tạo niềm tin, thu hút trẻ đến trường.

3.2. Chất lượng chăm sóc, giáo dục:

* Chất lượng chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng:

- Chỉ tiêu:

+ Phấn đấu 45/45 trẻ năm tuổi đến trường được nuôi ăn bán trú, đảm bảo an toàn về mọi mặt cho trẻ.

+ Mức đóng góp ăn 8000đồng /ngày, trẻ được nuôi ăn 2 bữa / ngày (một bữa chính và một bữa phụ), 100% trẻ ăn bán trú tại trường được đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

+ Phấn đấu 45/45 trẻ được khám sức khỏe định kỳ, được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng. Phấn đấu số trẻ phát triển bình thường đạt 95-97%, không có trẻ suy dinh dưỡng nặng và không có trẻ thấp còi độ 2.

+ Phấn đấu 45/45 trẻ có thói quen thường xuyên vệ sinh rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy để phòng một số dịch bệnh.

- Biện pháp:

+ Làm tốt công tác tuyên truyền để các bậc phụ huynh thấy rõ trách nhiệm trong việc đưa đón con tới trường, không để cho trẻ em dưới 10 tuổi đón trẻ.

+ Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ giáo viên trong việc chăm sóc trẻ trên lớp: Chăm sóc bữa ăn; Chăm sóc giấc ngủ; Chăm sóc vệ sinh cá nhân trẻ. Đưa kết quả chăm sóc trẻ và việc đảm bảo an toàn cho trẻ vào tiêu chí thi đua, có hình thức trừ điểm thi đua nặng nhất đối với những trường hợp làm mất an toàn cho trẻ để cán bộ giáo viên phấn đấu.

+ Tăng cường kiểm tra đột xuất việc thực hiện nề nếp giờ nào việc ấy của giáo viên.

+ Tiếp tục đầu tư và bổ sung đủ đồ dùng tối thiểu theo Thông tư 02/2010 của Bộ giáo dục và đào tạo để sử dụng cho sinh hoạt hàng ngày của trẻ ngay từ những ngày đầu năm học. Đặc biệt chú ý đến nguồn nước ấm cho trẻ sử dụng trong mùa đông, nước muối cho trẻ súc miệng sau khi ăn xong và sau khi ngủ dậy.

+ Ký cam kết trách nhiệm giữa nhà trường với các cơ sở cung cấp lương thực, thực phẩm để cộng đồng trách nhiệm trong việc đảm bảo cung cấp nguồn thực phẩm tươi sống cho trẻ ăn tại trường và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo dõi khẩu phần ăn để điều chỉnh kịp thời và bổ sung lượng lương thực, thực phẩm cho phù hợp với nhu cầu đề nghị. Chú ý lưu mẫu thức ăn 24/24 giờ/ ngày trong tủ lạnh để làm căn cứ cho những rủi ro chẳng may sảy ra trong ăn uống.

+ Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, làm tốt công tác tuyên truyền về phòng chống các dịch bệnh theo mùa thường gặp trong trường mầm non và các dịch bệnh như dịch bệnh tay - chân - miệng; dịch bệnh cúm gia cầm vv…Xây dựng kế hoạch phối hợp với y tế và công an xã trong việc phòng chống dịch bệnh và phòng chống tai nạn thương tích trong nhà trường.

+ Tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, giáo dục cho trẻ thói quen vệ sinh rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy để phòng ngừa ứng phó với các bệnh dịch.

* Chất lượng giáo dục:

- Chỉ tiêu:

+  45/45 trẻ 5 tuổi học CTGDMN, được theo dõi đánh giá theo bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi và đánh giá theo từng chủ đề.

+ Tỷ lệ trẻ chuyên cần: 100%

+ Phấn đấu 2 lớp 5 tuổi có số trang thiết bị , đồ dùng, đồ chơi đạt 100% theo TT02

+ 2/2 lớp xếp loại tốt

+ 100% cháu 5 tuổi đạt khá, giỏi

+ 100% cháu 5 tuổi có hành vi đạo đức tốt, chào hỏi lễ phép.

- Biện pháp:

+ Thực hiện tốt chuyên đề lễ giáo, biết tích hợp vào hoạt động hàng ngày để giáo dục cho trẻ. Tuyên truyền rộng rãi cho các bậc cha mẹ trẻ và cộng động về cách sử dụng bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi đồng thời có sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc đánh giá trẻ theo bộ chuẩn.

+ Phát động các lớp xây dựng góc thư viện với nhiều đầu sách, tranh truyện phong phú, tạo thói quen cho trẻ hoạt động ở góc này.

+ Thường xuyên phát động phong trào làm đồ dùng, đồ chơi, làm tranh nghệ thuật để phục vụ tiết dạy.

+ Tăng cường trao đổi học tập, rút kinh nghiệm và hỗ trợ việc thực hiện CTGDMN trong cán bộ quản lí.

+ Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho 2 lớp 5 tuổi, bổ sung thiết bị đồ dùng, đồ chơi tối thiểu theo TT02.

+ Tạo điều kiện cho giáo viên năm tuổi tham gia các lớp tập huấn về công tác phổ cập và đánh gía trẻ theo bộ chuẩn phát triển.

3.3. Đội ngũ giáo viên:

- Chỉ tiêu:

+ Phấn đấu 4 giáo viên có trình độ chuyên môn trên chuẩn dạy lớp 5 tuổi (2giáo viên/lớp)

+ Làm tốt công tác điều tra phổ cập trẻ năm tuổi, hoàn thành phổ cập trẻ năm tuổi cuối tháng 3/2012.

+ Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên đoàn kết,có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, trách nhiệm trong công việc, thực hiện tốt việc theo dõi đánh giá trẻ theo bộ chuẩn phát triển trẻ năm tuổi.

- Biện pháp:

+ Tăng cường công tác tham mưu, tạo điều kiện cho giáo viên 5 tuổi học các lớp chuyên môn nghiệp vụ, phát động phong trào chống nói ngọng cho giáo viên 5 tuổi bằng nhiều hình thức, xây dựng bằng tiêu chí thi đua để giáo viên phân đấu.

+ Tăng cường công tác bồi dưỡng qua các chuyên đề, tổ chức sinh hoạt chuyên môn thường xuyên.

+ Tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vân động và các phong trào thi đua do ngành phát động, thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong hội đồng nhà trường.

+ Tập trung thực hiện đề án nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí, thực hiện đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình bồi dưỡng giáo viên 5 tuổi, thực hiện quản lí và đánh giá chất lượng giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ.

+ Hoàn thành hồ sơ cá nhân cho từng trẻ: lý lịch trẻ; biểu đồ phát triển; theo dõi trẻ; các sản phẩm qua bài học; phiếu theo dõi đánh giá theo bộ chuẩn..

+ Tích cực kiểm tra, dự giờ giáo viên 5 tuổi qua đó tư vấn về chuyên môn cho giáo viên.

3.4. Cơ sở vật chất:

- Chỉ tiêu:

+ Có đủ 100% trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo TT02

+ Phòng học và sân chơi đảm bảo đủ diện tích và đủ bóng mát cho trẻ hoạt động

- Biện pháp:

+ Làm tốt công tác tuyên truyền để các cấp, các ngành và các bậc phụ huynh thấy rõ được việc cần thiết đầu tư trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu cho trẻ.

+ Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, thu hút đông đảo các lực lượng tham gia ủng hộ cho giáo dục mầm non.

+ Giáo dục tốt ý thức cho giáo viên trong việc sử dụng bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng. Có ý thức làm thêm đồ dùng, đồ chơi có hiệu quả.

+ Làm tốt công tác tham mưu và thực hiện tốt việc kiểm kê đồ dùng theo định kỳ để có kế hoạch bổ sung cho kịp thời.

III. KẾT LUẬN:

            Trên đây là kế hoạch phổ cập cho trẻ em năm tuổi năm học 2012 - 2013. Trường mầm non Xuân Thượng kính trình Ủy ban nhân dân xã và Phòng Giáo dục & Đào tạo phê duyệt để nhà trường triển khai thực hiện có hiệu quả góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học./.

 

 

 

                  TM. BAN GIÁM HIỆU

                           HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                        Phan Thị Khánh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ XUÂN THƯỢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:     /QĐ- UBND                             Xuân Thượng, ngày      tháng      năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi

xã Xuân Thượng giai đoạn 2011-2015

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN THƯỢNG

 

 

 Căn cứ Luật tổ chức HĐND - UBND được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

 Căn cứ Quyết định 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi  giai đoạn 2010-2015;

 Căn cứ Thông tư số 32/2010/TT-BGD ĐT ngày 02/12/2010 của Bộ GD-ĐT  về việc ban hành điều kiện, tiêu chuẩn quy trình công nhận Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi;

 Căn cứ Quyết định số 88/2007/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành quy chế về phân công cấp quản lí, tổ chức bộ máy cán bộ công chức lao động;

  Căn cứ kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 24/05/2011 của UBND tỉnh Nam Định về việc xây dựng kế hoạch Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2015;

 Xét đề nghị của Hiệu trưởng trường Mầm non Xuân Thượng,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều I. Thành lập Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi xã Xuân Thượng giai đoạn 2011-2015 gồm các ông (bà) có tên và giữ các chức vụ sau:

1. Ông Nguyễn Văn Đức

- Phó Chủ tịch UBND xã

- Trưởng ban

2. Bà Phan Thị Khánh

- Hiệu trưởng trường MN

- Phó trưởng ban

3. Bà Vũ Thị Duyên

- Phó hiệu trưởng trường MN

- Thư ký

4. Ông Đỗ Văn Minh

- Cán bộ hộ tịch xã

- Ủy viên

5. Bà Mai Thị Dung

- Chủ tịch hội LHPN xã

- Ủy viên

6. Bà Vũ Bích Nụ

- Bí thư đoàn xã

- Ủy viên

7. Ông Phạm Văn Khiết

- Chủ tịch Hội khuyến học

- Ủy viên

8. Ông Nguyễn Văn Thế

- Cán bộ văn hóa xã

- Ủy viên

9. Ông Đặng Thế Hoan

- Cán bộ VP UBND xã

- Ủy viên

Điều II. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ theo dõi và tổng kết tình hình để có biện pháp chỉ đạo các đơn vị thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi trên địa bàn xã.

Điều III. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2011 và có hiệu lực kể từ ngày kí. Văn phòng UBND xã Xuân Thượng và các ông bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Ban thường vụ Đảng ủy (để báo cáo)

- Phòng GD-ĐT (để báo cáo)

- Như điều 1;

- Lưu VP UBND xã

                      CHỦ TỊCH ỦBND XÃ

 

 

 

 

 

                         Đặng Quốc Việt

                             

 

 

 

 

 


TRƯỜNG MÀM NON XUÂN THƯỢNG
 Xã Xuân Th­ượng - Xuân Tr­ường - Nam Định