Văn bản  
Văn bản phòng GD & ĐT
Văn bản Nhà nước, các Bộ - Ngành
Văn bản Huyện, Phòng ban
Thông báo mời họp
Văn bản Tỉnh, các Sở - Ngành
Lịch làm việc của PGD
Văn bản phòng GD & ĐT
STTSốTênNgàyDownload
1 Mẫu biểu lương mới 1390 Tải về
2 Lịch duyệt quyết toán 2017 Tải về
3 226/QD-PGD&ĐT QD bổ sung NSNN 04/9/2018 Tải về
4 255/UBND - VP7 Vv thu các khoản đóng góp ngoài học phí đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2018-2019 16/8/2018 Tải về
5 210/GD&ĐT V/v Dự Hội nghị Tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 17/8/2018 Tải về
6 213/GD&ĐT Thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018 17/8/2018 Tải về
7 213/GD&ĐT Thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018 17/8/2018 Tải về
8 208/GD&ĐT Phòng chống cơn bão số 4 năm 2018 16/8/2018 Tải về
9 18/HKH Nhận học bổng Hoàng Ngân Và học Bổng xe đạp năm 2018 6/8/2018 Tải về
10 181/GD&ĐT Sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 42-NQ/HU, ngày 12/12/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển Giáo dục và Đào tạo trong tình hình mới. 20/7/2018 Tải về
11 số 180/SY-GD&ĐT V/v Phòng chống cơn bão số 3 năm 2018 18/7/2018 Tải về
12 177/TB-PGD Thông báo lịch duyệt quyết toán năm 2017 (Thay đổi) Tải về
13 152/UBND-LĐTBXH VV phát động ủng hộ quỹ "Bảo trợ trẻ em" các cấp năm 2018 09/5/2018 Tải về
14 649/SGD&ĐT Báo cao thống kê kỳ cuối năm học 2017-2018 17/5/2018 Tải về
15 05/CV-KH V/v phát học bổng bằng xe đạp cho học sinh gia đình chính sách và học sinh mồ côi cha, mẹ vượt khó học giỏi lớp 6,7,8 năm học 2017-2018 14/5/2018 Tải về