Tổng hợp tăng giảm kinh phí do tăng giảm biên chế
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số và ký hiệu
Ngày ban hành
Người ký
Trích yếu
Cơ quan ban hành
Loại
Nhấn vào đây để xem toàn bộ văn bản