Nhu cầu tăng giảm con người, nâng lương trước hạn
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số và ký hiệu
Ngày ban hành
Người ký
Trích yếu

Đề nghị các trường Tiểu học, THCS tổng hợp nhu cầu tăng, giam con người, nâng lương trước hạn báo cáo về tổ Tài vụ trước ngày 25/09/2017

Cơ quan ban hành
Loại
Nhấn vào đây để xem toàn bộ văn bản